RightClick

மழையைத் தரும் பதிகங்கள் இரண்டு!!!

திருஞான சம்பந்தர் மேகராகக் குறிஞ்சிப்பண்ணில் பின்வரும் பதிகங்கள் பாடியிருக்கிறார்.இந்தப்பதிகங்களை நாம் தனி நபராகவோ அல்லது குழுவினராகவோ நமது ஊரில் இருக்கும் சிவாலயத்தில் அல்லது நமது வீட்டில் தினமும் பாடி வந்தால் மழை நிச்சயமாக வரும்;


தமிழ் வேதங்களான பன்னிருதிருமுறைகளின் ஆற்றல்களை முழுமையாக அறிந்தவர்கள் நாயன்மார்கள் மட்டுமே!!! தமிழ் பேசும் மக்கள் அனைவருமே அறிந்துகொள்வதற்காகவே இந்த பதிகங்களை ஆன்மீகக்கடலில் வெளியிடுகிறோம்;உலக நலன் கருதி பதிகம் பாடுவோர் நலனை இறைவனாகிய சதாசிவன் தொடர்ந்து பாதுகாப்பார் என்பது காலம் காலமாக நிரூபிக்கப்பட்ட நிஜம்!!!

புலன் ஐந்தும் பொறி கலங்கி நெறி மயங்கி
   அறிவு அழிந்திட்டு ஐம் மேல் உந்தி
அலமந்த போதாக அஞ்சேல் என்று
   அருள்செய்வான் அமரும் கோவில்
வலம்வந்த மடவார்கள் நடம் ஆட
   முழவு அதிர மழை என்று அஞ்சிச்
சிலமந்தி அலமந்து மரம் ஏறி
   முகில் பார்க்கும் திருவையாறே

விடல் ஏறு படநாகம் அரைக்கு அசைத்து
   வெற்பு அரையன் பாலையோடும்
அடல் ஏறு ஒன்று அது ஏறி அம் சொலீர்
   பலி என்னும் அடிகள் கோவில்
கடல் ஏறித் திரை மோதிக் காவிரியின் உடன்
   வந்து கங்குல் வைகித்
திடல் ஏறிச் சுரிசங்கம் செழுமுத்து அங்கு
   ஈன்று அலைக்கும் திருவையாறே

கங்காளர் கயிலாய மலையாளர்
   கானாப்போராளர் மங்கை
பங்காளர் திரிசூலப் படையாளர்
   விடையாளர் பயிலும் கோவில்
கொங்கு ஆள் அப்பெழில் நுழைந்து கூர்வாயால்
   இறகு உலர்த்திக் கூதல் நீங்கிச்
செங்கால் நல்வெண்குருகு பைங்கானல்
   இரை தேரும் திருவையாறே

ஊன் பாயும் முடைதலை கொண்டு ஊர் ஊரின்
   பலிக்கு உழல்வார் உமையாள் பங்கர்
தான்பாயும் விடைஏறும் சங்கரனார்
   தழல் உருவர் தங்கும் கோவில்
மந்தியாய் மடுக்கள் தோறும்
   தேன்பாய மீன்பாயச் செழுங்கமல மொட்டு
அலரும் திருவையாறே

நீரோடு கூவிளமும் நிலாமதியும்
   வெள் எருக்கும் நிறைந்த கொன்றைத்
தாரோடு தண்கரந்தை சடைக்கு அணிந்த
   தத்துவனார் தங்கும் கோவில்
கார் ஓடி விசும்பு அளந்து கடி நாறும்
   பொழில் அணைந்த கமழ் தார் வீதித்
தேரோடும் அரங்கு ஏறிச் சேயிழையார்
   நடம் பயிலும் திருவையாறே


வேந்து ஆகி விண்ணவர்க்கும் மண்ணவர்க்கும்
   நெறி காட்டும் விகிர்தன் ஆகிப்
பூந்தாம நறுங்கொன்றை சடைக்கு அணிந்த
   புண்ணியனார் நண்ணும் கோவில்
காந்தாரம் இசை அமைத்துக் காரிகையார்
   பண்பாடக் கவின் ஆர் வீதித்
தேம்தாம் என்று அரங்கு ஏறிச் சேயிழையார்
   நடமாடும் திருவையாறே

குண்டாடு குற்று உடுக்கைச் சமணரொடு
  சாக்கியரும் குணம் ஒன்று இல்லா
மிண்டாடும் மிண்டர் உரை கேளாதே
 ஆள் ஆமின் மேவித் தொண்டீர்
எண்தோளர் முக்கண்ணர் எம் ஈசர்
  இறைவர் இனிது அமரும் கோவில்
செண்டு ஆடு புனல் பொன்னிச் செழு மணிகள்
  வந்து அலைக்கும் திருவையாறே

அன்னம்மலி பொழில் புடைசூழ் ஐயாற்று எம்பெருமானை
அந்தண்காழி
மன்னிய சீர் மறைநாவன் வளர் ஞானசம்பந்தன் மருவு பாடல்
இன் இசையால் இவைபத்தும் இசையுங்கள் ஈசன் அடி ஏத்துவார்கள்
தன் இசையோடு அமருலகில் தவநெறி சென்று எய்துவார் தாழாது அன்றே
திருச்சிற்றம்பலம்
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
சே உயரும் திண்கொடியான் திருவடியே
   சரண் என்று சிறந்த அன்பால்
நா இயலும் மங்கையொடு நான்முகன் தான்
   வழிபட்ட நலம்கொள் கோவில்
வாவி தொறும் வண்கமலம் முகம் காட்டச்
   செங்குமுதம் வாய்கள் காட்டக்
காவி இருங்கருங்குவளை கருநெய்தல்
    கண்காட்டும் கழுமலமே

பெருந்தடங்கண் செதுவர்வாய்ப் பீடு உடைய
   மலைச்செல்வி பிரியாமேனி
அரும் தகைய சுண்ணவெண் நீறு அலகரித்தான்
   அமரர் தொழ அமரும் கோவில்
தரும் தடக்கை முத்தழலோர் மனைகள் தொறும்
   இறைவனது தன்மை பாடிக்
கருந்தடங்கண்ணார் கழல் பந்து அம்மானைப்
   பாட்டு அயரும் கழுமலமே


அலங்கல்மலி வானவரும் தானவரும்
   அலைகடலைக் கடையப் பூதம்
கலங்க எழு கடுவிடம் உண்டு இருண்ட மணி
   கண்டத்தோன் கருதம் கோவில்
விலங்கல் அமர் புயன் மறந்து மீன் சனி புக்கு
    ஊன் சலிக்கும் காலம் தான்
கலங்கல் இலா மனப்பெருவண் கை உடைய
   மெய்யர் வாழ் கழுமலமே

பார் இதனை நலிந்து அமரர் பயம் எய்தச்
   சயம் எய்தும் பரிசு வெம்மைப்
போர் இசையும் புரம் மூன்றும் பொன்ற ஒரு சிலை
   வளைத்தோன் பொருந்தும் கோவில்
வார் இசை மென்முலை மடவார் மாளிகையின்
   சூளிகைமேல் மகப் பாராட்டக்
கார் இசையும் விசும்பு இயங்கும் கணம்கேட்டு
   மகிழ்வு எய்தும் கழுமலமே

ஊர்கின்ற அரவம் ஒளிவிடு திங்களொடு
   வன்னி மத்தம் மன்னும்
நீர் நின்ற கங்கை நகுவெண்தலை சேர்
    செஞ்சடையான் நிகழும் கோயில்
ஏர்தாங்கி மலர் நிலவி இசைவெள்ளிமலை
    என்ன நிலவி நின்ற
கார்வண்டின் கணங்களால் கவின் பெருகு
    சுதை மாடக் கழுமலமே

தரும் சரதம் தந்து அருள் என்று அடிநினைந்து
   தழல் அணைந்து தவங்கள் செய்த
பெரும் சதுரர் பெயலர்க்கும் பீடார் தோழமை
   அளித்த பெருமான் கோவில்
அரிந்த வயல் அரவிந்தும் மது உகுப்ப
    அது குடித்துக் களீத்து வாளை
கருஞ் சகடம் இளக வளர் கரும்பு இரிய
   அகம்பாயும் கழுமலமே

புவி முதல் பூதமாய்ப் புலன் ஐந்தாய்
   நிலன் ஐந்தாயக் காரணம் நான்காய்
அவை அவை சேர் பயனுருவாய் அல்ல வுருவாய்
    நின்றான் அமரும் கோவில்
தவமுயல்வோர் மலர் பறிப்பத் தாழவிடு
    கொம்பு உதைப்பக் கொக்கின் காய்கள்
கவண் ஏறி கல் போல் சுனையில் கரை சேரப்
    புள் இரியும் கழுமலமே

அடல் வந்த வானவரை அழித்து உலகு
   தெழித்து உழலும் அரக்கர் கேமான்
மிடல் வந்த இருபதுதோள் நெரியவிரல்
    பணிகொண்டோன் மேவும் கோவில்
நடவந்த உழவர் இது நடவு ஒணா வகை
    பரலாய்த் தென்று துன்று
கடல் வந்த சங்கு ஈன்ற முத்து வயல்
   கரை குவிக்கும் கழுமலமே

பூமகள்தான் கோன் அயனும் புள்ளினொடு
   கேழல் உருவாகிப் புக்கிட்டு
ஆம் அளவும் சென்று முடி அடி காணா வகை
   நின்றான் அரும் கோவில்
பா மருவும் கலைப் புலவோர் பல்மலர்கள்
    கொண்டு அணிந்து பரிசினாலே
காமனைகள் பூரித்துக் களி கூர்ந்து நின்று
   ஏத்தும் கழுமலமே

குணம் இன்றிப்புத்தர்களும் பொய்த்தவத்தை
    மெய்த்தவமாய் நின்று கையில்
உணல் மருவும் சமணர்களும் உணராத
   வகை நின்றான் உறையும் கோவில்
மணம் மருவும் வதுவை ஒலி விழவின் ஒலி
   இவை இசைய மண்மேல் தேவர்
கணம் மருவும் மறையின் ஒலி கீழ்ப்படுக்க
   மேல்படுக்கும் கழமலமே

கற்றவர்கள் பணிந்து ஏத்தும் கழுமலத்துள்
    ஈசன் தன் கழல்மேல் நல்லோர்
நல்துணையாம் பெருந்தன்மை ஞானசம்
   பந்தன் தான் நயந்து சொன்ன
சொல் துணை ஓர் ஐந்தினொடு ஐந்து இவை
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$