RightClick

சுற்றுலா – உஜ்ஜயினி

சுற்றுலா – உஜ்ஜயினி


சமீபத்தில் சென்று வந்த வட, தென் இந்தியச் சுற்றுலாக்களில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள்

உஜ்ஜயினி காளி கோயில்

காளி அன்னை

ஷிப்ரா நதி, உஜ்ஜயினி

ஓம்காரேஷ்வர்

சிவலிங்கம்

ஓம்காரேஷ்வர் அணைக்கட்டு