RightClick

சிக்கலான தருணங்களில் பெண்கள் உச்சரிக்க ஒரு சொன்ன சுலோகம்:
ஐங்கார ஸ்ருஷ்டி ரூபாய

ஹ்ரீங்கார ப்ரதி பாலிகா

க்லீம் காளி கால ருபிண்யை

பீஜ ரூப நமோஸ்துதே!சாமுண்டா சண்ட ரூபாயை

யைங்காரி வரதாயிணி

விச்வேத்வம் பயதா நித்யம்

நமஸ்தே மந்த்ர ரூபிணி!