RightClick

சதுரகிரியின் பெருமைகளை விளக்கும் பாடல்நிலவும் பதினெண் சித்தரெனும் நீர்மைக் கும்பன் முதலாகக்
குலவும் பெருமைக் கோரக்கர் ஈறாக் குறிக்குன் தவமுனிவர்
உலவும் மேன்மை தனைக் கொண்டே உமைதன் பாகன்
கலவும் சதுரகிரிப் பெருமை கனிய உரைப்போம் காசினிக்கே!